Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 349/2015
privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 71.481/11.12.2015 şi 73.356/21.12.2015 a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A din Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 202/2009 privind numirea reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 18 şi art. 36 din Secţiunea II din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 23/2009;
În baza prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 241/2006 privind serviciului de apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se acordă mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, dl. Czimbalmos Kozma Csaba, ca în numele şi pe seama municipiului Sfântu Gheorghe să voteze următoarele puncte de pe ordinea de zi a Adunării Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe:
1.Încheierii unui contract de credit în valoare de maxim 10 milioane lei pentru a asigura plățile aferente lunii decembrie.
2.Mandatarea d-lui Fejér Alexandru, director general al societăţii să negocieze clauzele contractuale și să semneze în numele şi pe seama societăţii Contractul de credit.
3.Utilizarea Fondului IID pentru:
- Plata facturilor - integral executantului Asocierea Hochtief Solutions AG – Machowentz, în baza Contractului de lucrări ”Reabiltare și extinderea Stației de epurare Aglomerarea Sfântu Gheorghe”.
Ca urmare a verificărilor efectuate de Ministerul Fondurilor Europene, prin nota de constatare a neregurilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 17645 din data de 18.11.2015, în sarcina Societății s-a stabilit un debit în valoare de 5.633.304,81 lei, în consecință la cererile de plată emise de subscrisa, Ministerul Fondurilor Europene a virat numai 75% din valoarea solicitată.
- Plata facturilor în cursul lunii decembrie 2015 pe proiectul ”Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”.
- Plata TVA-ului pe cele două proiecte derulate de subscrisa:
I. ”Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”.
II. ”Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”.
4. Ratificarea Amendamentului la Contractul de credit încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administratorul public al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2015

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bote Corina            

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Fülöp Fuer-Zelinda

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină