Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 347/2015
privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a două chioşcuri din lemn amplasate pe domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial situat pe P-ţa Libertăţii fn.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71.745/2015 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (3) şi art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă fără preselecţie, cu ofertă în plic sigilat a două chioşcuri din lemn domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe ce se vor amplasa în incinta patinoarului artificial, care se va amenaja pe P-ţa Libertăţii.
                (2) Chioşcurile din lemn sunt destinate amenajării a câte unui punct de lucru pentru activităţi complementare patinoarului artificial.
ART. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică deschisă fără preselecţie, a două chioşcuri din lemn, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial, respectiv Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 1 2, 3 şi 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 50 lei.
ART. 4. - Componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor şi de soluţionare a contestaţiilor se va stabili prin dispoziţie de primar.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bote Corina            

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Fülöp Fuer-Zelinda

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină