Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  345/2015
privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 305/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea VODAFONE ROMÂNIA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 72.344/2015 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 72.236/16.12.2015 a VODAFONE ROMÂNIA S.A.;
Având în vedere Acordul cu nr. 71.726/14.12.2015 al MARISROM NETWORK S.R.L.;
Având în vedere Contractul de franciză încheiat între VODAFONE ROMÂNIA S.A. şi MARISROM NETWORK S.R.L.;
În baza prevederilor art. 17 din Contractul de închiriere nr. 305/2008 cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 1566 şi următoarele din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - Se aprobă cesiunea Contractului de închiriere nr. 305/2008, încheiat între MARISROM NETWORK S.R.L şi Eparhia Reformată din Ardeal, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect închirierea unui spaţiu comercial de 51, 41 mp., precum şi a terenului aferent, situat în Sfântu Gheorghe str. Gróf Mikó Imre nr. 1, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Sfântu Gheorghe, la 16 decembrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bote Corina            

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 Anexe la H.C.L. 345/2015
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină