Sâmbătă, 29. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 


HOTARÂREA NR. 15/2007
privind modificarea componenţei Consiliului de conducere a asocierii în participaţiune încheiat între
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Import Export Lengyel” S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 164/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al MunicipiuluiSfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 121/2005 privind încetarea mandatului unui consilier;

În baza prevederilor art. 9 din Contractul de asociere în participaţiune;

            In conformitate cu prevederile art. 38  alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) şi art. 1207 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

            ART. 1. – Numeşte  în Consiliul de conducere a asociaţiei în participaţiune, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei din funcţia de consilier local a domnului Hadnagy István, pe domnul consilier Latzin Gábor.

            ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 februarie 2007

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

                        Szén Zoltán                                 SECRETAR

                                                                          Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină