Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 341/2015
privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a municipiului Sfântu Gheorghe”, SMIS 7670, pentru care termenul de finalizare s-a prelungit, în condițiile legii


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71.739/2015 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru-Alba Iulia, nr 37381/10.12.2015, referitor la închiderea POR 2007-2013 şi Instrucţiunea nr. 144/10.12.2015;
Având în vedere Instrucţiunea AM POR nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrate a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a municipiului Sfântu Gheorghe”, SMIS 7670, cu valoarea estimată necesară finalizării proiectului de 45.000 lei + TVA, conform memoriului justificativ, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Valoarea estimată necesară finalizării proiectului, menţionată la articolul 1 reprezintă cheltuială neeligibilă care va fi finanţată din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Echipei de implementare a proiectului.

Sfântu Gheorghe, la 16 decembrie 2015.

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bote Corina            

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină