Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  310/2015
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016


    
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 57.777/2015 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX. din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi Legii concurenţei nr. 21/1996;
În baza prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale pe anul 2016.
(2) Valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor stabilite în sume fixe precum şi în cote procentuale pe anul 2016, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2. – (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare, în perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă.
(3) Pentru neplata la termenele prevăzute, contribuabilii datorează majorări de întârziere, stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
ART. 3. - Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, fiecare de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
ART. 4. - (1) În cazul contribuabililor persoane fizice şi juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2016 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%.
(2) Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante faţă de bugetul local, precum şi contribuabililor persoane fizice şi juridice care se află în procedura de prevenire a insolvenţei sau în procedura insolvenţei reglementată de legislaţia aplicabilă în domeniu, cu condiţia ca obligaţiile restante să fie cuprinse în planul de rambursare sau programul de plată al creanţelor din Planul de redresare sau Planul de reorganizare, după caz.
ART. 5. - Se majorează impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. Regulamentul de aplicare a prevederilor prezentului articol se va aproba până la sfârşitul anului 2015.
ART. 6. - Se aprobă acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, după cum urmează:
1) Se acordă scutiri de la impozitul/taxa pentru următoarele clădiri:
1.1) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu destinația de locuințe;
1.2) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
1.3) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
1.4) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
1.5) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
1.6) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
1.7) clădirile utilizate de organizații nonprofit, folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ;
2) Se acordă reduceri cu 50% la impozitul pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară, constau în exclusivitate din pensie şi nu deţin în proprietate imobile în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utlizate ca domiciliu.
3) Se acordă scutiri la impozitul/taxa pe teren datorate pentru:
3.1.) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
3.2.) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
4) Se acordă reduceri cu 50% la impozitul/taxa pe teren datorate pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară, constau în exclusivitate din pensie şi nu deţin în proprietate imobile în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utlizate ca domiciliu;
5) Se acordă scutiri de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor emise pentru:
5.1.) de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
5.2.) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6) Se acordă scutiri de la plata taxelor speciale pentru:
6.1.) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
6.2.) persoanele fizice prevăzute la din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
6.3.) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
7) Se acordă scutiri de la plata altor taxe locale pentru:
7.1.) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
7.2.) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
ART. 7. - Scutirile şi reducerile aplicate la impozitele şi taxele locale se acordă în conformitate cu cele prevăzute în anexele cu nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 la prezenta hotărâre.
ART. 8. - Se aprobă Regulamentul pentru aplicarea taxelor speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 9 la prezenta hotărâre.
ART. 9. - Se aprobă Regulamentul privind utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Sfântu Gheorghe şi procedurile de evidenţiere a acestora, anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.
ART. 10. – Pentru persoanele fizice şi juridice, se aprobă anularea creanţelor restante şi a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici sau egale cu 40 lei, pentru poziţiile de rol care nu figurează cu debite curente şi au restanţe aflate în sold la data de 31.12.2015, conform art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
ART. 11. – (1) Se amână data punerii în aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 140/2014 privind încadrarea pe zone a intravilanului  municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Pentru determinarea impozitului şi a taxei pe clădiri, precum şi a impozitului şi a taxei pe teren, pe anul fiscal 2016, se va aplica delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 137/2010 şi nr. 230/2006.
ART. 12. - Anexele nr. 1 – 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 13. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2016.
ART. 14. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale, Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari, Direcţia de Gospodărire Comunală, Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu, Compartimentul de Registru Agricol, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de Sport şi Agrement din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe la, 5 noiembrie 2015.

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bálint Iosif             

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe la H.C.L 310/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină