Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 316/2015
privind acordarea unor facilități fiscale pentru anularea unor obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe


    
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.041/2015 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale;  
În baza prevederilor O.G. nr. 92/2003 şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - (1) Se aprobă anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, dacă obligaţiile fiscale principale şi cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente, calculate până la data plăţii, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 30 iunie 2016;
(2) Prevederile alin. (1) se aplică cumulativ şi pentru majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 decembrie 2015.
ART. 2. - Prin obligaţii fiscale principale restante, în sensul art. 1, se înţeleg şi sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată.
ART. 3. - Facilităţile prevăzute la art. 1 nu se acordă pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale.
ART. 4. - Se aprobă Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art. 1. anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării prezentei.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 19 noiembrie 2015.

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bálint Iosif             

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexa la H.C.L 316/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină