Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  300/2015
pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, care nu se supun înmatriculării

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48.364/01.09.2015 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 47.605/28.08.2015 al Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor prin care se acordă avizul consultativ pentru Regulamentul privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, care nu se supun înmatriculării;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare;
Având în vedere prevederile prevederile art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 22 lit. a şi ale art. 25 alin. (1) din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, care nu se supun înmatriculării, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L nr. 199/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, care nu se supun înmatriculării, se abrogă.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Gospodărire Comunală, Oficiul Registrului Agricol şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 octombrie 2015.

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Zsigmond József               

      

CONTRASEMNEAZĂ
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexa la H.C.L 300/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină