Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  298/2015
privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Extindere
Trup B3 Chilieni” – DJ 103B Chilieni, Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46.066/20.08.2015, întocmit de către Arhitectul Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul tehnic nr. 15/2015 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 32250/08.06.2015 privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Extindere Trup B3 Chilieni” - DJ103B Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 47, 50 şi 56. alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Extindere Trup B3 Chilieni” - DJ103B Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru terenurile înscrise în CF nr. 37571 Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. cad. 547, în suprafaţă de 5100 mp; CF nr. 38640 Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. cad. 38640, în suprafaţă de 4200 mp; CF nr. 28839 Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. cad. 386, în suprafaţă de 13166 mp; CF nr. 29696 Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. cad. 29696, în suprafaţă de 11230 mp; CF nr. 29697 Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. cad. 29697, în suprafaţă de 1937 mp; CF nr. 28838 Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. cad. 388, în suprafaţă de 13167 mp, conform Proiectului nr. 1455/2014, elaborat de S.C. V&K S.R.L. – România, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Direcţiei Urbanism a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 octombrie 2015.

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Zsigmond József               

      

CONTRASEMNEAZĂ
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe la H.C.L 298/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină