Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

HOTARÂREA NR. 13/2007
privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor imobile
achiziţionate din patrimoniu S.C. ZOOCOMP S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 168/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al MunicipiuluiSfântu Gheorghe;

Având în vedere H.C.L. nr. 238/2006 privind achiziţionarea activelor scoase la vânzare a societăţii falimentare S.C. ZOOCOMP S.A.;

În conformitate cu prevederile art. 38  alin. (9) şi art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 46 alin. (21 şi art. 1207 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se constituie Comisia de inventariere a bunurilor imobile achiziţionate din patrimoniul S.C. ZOOCOMP S.A. în următoarea componenţă nominală:

-        D-na Sztakics Éva Judit, viceprimar, preşedinte;

-        Dl. Ördög Lajos, consilier municipal, membru;

-        Dl. Kató Béla, consilier municipal, membru.

-        Dl. Szilágy Attila, referent în cadrul Compartimenrului Patrimoniu, Studii şi Achiziţii, membru.

-        Nagy Genoveva Beatrice, referent în cadrul Biroului Buget-Contabilitate, membru.

ART. 2. – Comisia numită prin art. 1 îşi va desfăşura activitatea până la semnarea procesului verbal de predare-primire.

            ART. 3. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisiei de inventariere nominalizată la art. 1, Biroul Buget-Contabilitate şi Compartimentul Patrimoniu, Studii şi Achiziţii din cadrul Serviciului Economic, Studii şi Programe ale Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 februarie 2007

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

                        Szén Zoltán                                  SECRETAR

                                                                         Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină