Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  261/2015
pentru înfiinţarea unei unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul
Grădiniţei cu Program Prelungit „Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată
Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54.164/29.09.2015 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 6.906/29.09.2015 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 54.161/29.09.2015, privind acordarea de către Consiliul de Administrație Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna a Avizului conform pentru funcţionarea unei structuri de educaţie antepreşcolară pe lângă Şcoala Gimnazială „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe (unitate cu personalitate juridică care are în structură şi grădinţe de copii);
Având în vedere adresa nr. 2609/10.09.2015 a Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 50.982/10.09.2015;
În baza prevederilor art. 19 alin. (4) şi art. 27 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2001 cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară respectiv prevederile H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (3) şi art. 20 alin. (6) din Ordinul nr. 4894/2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, finanţat de la bugetul local şi de la bugetul de stat şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015/2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


   
ART. 1.
– Se aprobă înfiinţarea unei unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Árvácska” Sfântu Gheorghe arondată Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă înfiinţarea unui număr de 1 post didactic şi 2 posturi nedidactice, finanţate din bugetul local, în instituţia de educaţie timpurie antepreşcolară din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Rețeaua școlară preuniversitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015-2016, anexă la H.C.L. nr. 33/2015, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva-Judit, viceprimar, Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură, precum şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 septembrie 2015.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vargha Mihály-Béla
   
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexa la H.C.L 261/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină