Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  255/2015
pentru modificarea H.C.L. nr. 216/2015 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Crângului nr. 1Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49.947/08.09. 2015 al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


     
HOTĂRĂŞTEArt. 1. - Articolul 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 216/2015 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Crângului nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins :
 “Art. 1. - Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Cângului nr. 1, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 35991 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 35991, nr. top. 2946/2/2/2/a, în suprafaţă de 891 mp, pe două loturi, potrivit documentaţiei cadastrale executată de S.C. EURO-TOPO S.R.L., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. cad. nou 38568, nr. top. nou 2946/2/2/2/a/1 în suprafaţă de 683 mp -curţi construcţii;
-    lotul nr. 2 cu nr. cad. 38569, nr. top. nou 2946/2/2/2/a/2 în suprafaţă de 208 mp - curţi construcţii, nr. cad. 38569 - C1, construcţie cu etaj şi mansardă „birouri şi administraţia pieţii”.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 septembrie 2015

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vargha Mihály-Béla
   
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină