Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  253/2015
privind renunţarea la dreptul de superficie, constituit asupra unui teren în favoarea municipiului Sfântu Gheorghe prin Contractul de asociere nr. 14019/11.03.2015
 încheiat cu Parohia Reformată CoşeniConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52.936/22.09.2015 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 52.830/22.09.2015 a proiectantului casei mortuare prin care arată că terenul pe care se propune spre amplasare construcţia casei mortuare nu este adecvat întrucât este ocupat în mare parte de grupuri de mormite relativ noi şi propune o reamplasare a construcţiei în colţul nord-estic al cimitirului,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 13 şi art. 698 lit. d din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă renunţarea la dreptul de superficie constituit asupra unui teren în favoarea municipiului Sfântu Gheorghe, proprietatea Parohiei Reformate din Coşeni, identificat prin CF nr. 30023 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 30023 în suprafaţă de 510 mp., având categoria de folosinţă „curţi construcţii”.
ART. 2. - Se aprobă radierea dreptului de superficie din cartea funciară identificată la art. 1.
ART. 3. - Prevederile Contractului de asociere nr. 14.019/11.03.20150 se suspendă până la identificarea unui amplasament adecvat construirii casei mortuare.  
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 septembrie 2015.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vargha Mihály-Béla
   
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină