Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  228/2015
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.327/2015 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Titlul IX din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (4) lit. c și alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea alineatului (2) al art. 8 din Reguli privind utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Sfântu Gheorghe și proceduri de utilizare a acestora, anexa nr. 9 la HCL nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
„(2) Se reduce cu 50% valoarea abonamentului pentru parcare curentă, fără rezervare, în strada sediului/punctului de lucru, pentru angajaţii instituţiilor sau societăţiilor comerciale, precum și valoarea abonamentului de parcare curentă fără rezervare pentru persoanele fizice deținătoare de autoturisme domiciliate/cu reședință în aproprierea parcărilor cu plată.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Gospodărire Comunală şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 3 septembrie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vargha Mihály-Béla
   
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Hengán Hajnal

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină