Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

HOTARÂREA NR. 9/2007
privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren situat pe
str. 1 Decembrie 1918 în vederea amplasării unui banner publicitar

            Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 658/2007 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 38  alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 46 alin. (21) şi art. 1207alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

            ART. 1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1,5 mp, situat pe str. 1 Decembrie 1918, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, conform Planului de situaţie anexat, în vederea implantării a 2 stâlpi de susţinere de panou publicitar (banner).

ART. 2. – Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 3. – Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse, după cum urmează:

Preşedinte: Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimar,

Membrii: - Ferenczi István, consilier municipal,

                 -Para Lóránt, consilier juridic în cadrul Oficiului Juridic,

Membrii supleanţi: - Sándor József, consilier în cadrul Compartimentului Patrimoniu, Studii şi Achiziţii,

                                 - Bajcsi Tiberiu, consilier municipal.

            ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a ofertelor şi Biroul Gospodărire Comunală.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 februarie 2007

 


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

                        Szén Zoltán                                 SECRETAR

                                                                        Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină