Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  271/2015
privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50.211/2015 al Biroului imagine, evenimente culturale şi Tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Dispoziţia nr. 19/28.09.2015 a Centrului Cultural Judeţean Harghita, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 54.426/2015;
Având în vedere Dispoziţia nr. 11/2015 a Centrului de Cultură a Judeţului Covasna, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 57.150/2015;
Având în vedere dovada disponibilităţii denumirii nr. 147.065/28.08.2015 emisă de Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei;
Având în vedere O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă înfiinţarea Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”, persoană juridică, fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală şi apolitică.
ART. 2. - Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe, alături de Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”.
ART. 3. - (1) Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale.
(2) Autoritatea deliberativă şi executivă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
ART. 4. - (1) Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrată.
(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărârea Consiliului local.
(3) Statutul asociaţiei va fi amendat în funcţie de modificările legislative intervenite, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a asociaţiei.
ART. 5. - (1) Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu suma de 3.000 lei, reprezentând 60% din totalul capitalului iniţial care se suportă din bugetul local.
(2) Se aprobă cotizaţia anuală a Municipiului Sfântu Gheorghe, în sumă de 300.000 lei, reprezentând 60% din totalul cotizaţiei anuale plătibilă de către asociaţi.
ART. 6. - Se desemnează ca reprezentant al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület” dl. Guruianu Mădălin-Doru consilier local, d-na Magyarósi Imola-Piroska consilier local şi dl. Zsigmond József consilier local.
ART. 7. - Se mandatează persoanele desemnate la art. 7 să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa de constituire a Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”.
ART. 8. - Pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare a asociaţiei, inclusiv pentru deschiderea contului în vederea constituirii patrimoniului iniţial se desemnează d-na Knop Ildikó, având funcţia de consilier în cadrul Biroului de imagine, evenimente culturale şi Tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, posesor al CI Seria __, nr. ______ eliberată la data _______, de _______ Sfântu Gheorghe, CNP ____________.
ART. 9. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 248/2015 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”, se revocă.
ART. 10. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoanele desemnate la art. 6 şi 8.

 

Sfântu Gheorghe, la 10 octombrie 2015.

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Zsigmond József               

      

CONTRASEMNEAZĂ
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe la H.C.L 271/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină