Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  259/2015
pentru modificarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare


    
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 42.075/2015 al Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 1/27.07.2015 a Consiliului director al Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”;
Având în vedere Procesul-verbal din data de 27.07.2015 al şedinţei Consiliului director al Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 42.073/2015;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină și al Comisiei pentru tineret și sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 4 alin. (2) din H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asocaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 16 alin. (3) lit. e din Statutul Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”;
Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, conform proiectului Actului adiţional nr. 2/2015 la Actul constitutiv al Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, conform proiectului Actului adiţional nr. 2/2015 la Statutul Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se împuterniceşte dl. Miklós Zoltán având funcţia de președinte al Consiliului director al Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI-SIC, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI-SIC la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 30 septembrie 2015

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
Vargha Mihály-Béla               

      

CONTRASEMNEAZĂ
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe la H.C.L 259/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină