Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  234/2015
pentru modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei
pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul CovasnaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.093/2015 al Oficiului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 30.204/2015 a preşedintelui Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna;
Având în vedere Hotărârea nr. 6/2015 a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna;
Având în vedere procesul-verbal al şedinţei ordinare al Consiliului de Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna din data de 30.04.2015;
În baza prevederilor art. 4 alin. (2) din H.C.L. nr. 161/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 18, art. 21 lit. j şi art. 22 alin. (1) din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna;
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 11-13, art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna, conform proiectului Actului adiţional nr. 5/2015 la Actul constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna, conform proiectului Actului adiţional nr. 6/2015 la Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Csatlós László şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 3 septembrie 2015


 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
Vargha Mihály-Béla               

      

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru SECRETAR
Hengán Hajnal
 

 

Anexe la H.C.L 234/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină