Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  225/2015
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 193/2015 privind completarea listei de investiţii finanţate din linia de finanţare rambursabilă externă contractată de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD cu contractul de credit nr. 40634/2010

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 42.392/30.07.2015 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 325/2010 privind aprobarea contractului de finanţare rambursabilă externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD;
Având în vedere H.C.L. nr. 145/2013 privind prelungirea pe o perioadă de 60 luni a contractului de finanţare rambursabilă externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD;
Având în vedere H.C.L. nr. 250/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD;
Având în vedere H.C.L. nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.250/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD;  
Având în vedere H.C.L. nr. 9/2010 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru modernizarea Prelungirii str. Nicolae Iorga până la str. Bánki Donát;
Având în vedere H.C.L. nr. 52/2010 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru Amenajarea spaţiilor pietonale în inima oraşului;
Având în vedere H.C.L. nr. 78/2010 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru modernizarea str. Muncitorilor;
Având în vedere H.C.L. nr. 75/2010 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru modernizarea str. Ghioceilor;
Având în vedere H.C.L. nr. 73/2010 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru modernizarea str. Fermei; str. Cişmelei;
Având în vedere H.C.L. nr. 126/2009 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru pista de biciclişti spre Câmpul Frumos;
Având în vedere Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 1686 din 10 septembrie 2010, precum şi a modificărilor acestuia aduse prin Hotărârile nr. 1990 din 28.07.2011; nr. 2449 din 01.10.2012; nr. 3252 din 10.07.2013; nr. 3749 din 02.10 2014;
Având în vedere prevederile Contractului liniei de finanţare rambursabilă externă nr. 40634 din data de 03 noiembrie 2010, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 14 lit. c din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune prevederile art. 22 lit. c din Directiva 2004/17/CE. aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2), şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 193/2015 privind completarea listei de investiţii finanţate din linia de finanţare rambursabilă externă contractată de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD cu contractul de credit nr. 40634/2010, după cum urmează:
I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. - Se aprobă completarea listei de investiţii finanţate din linia de finanţare rambursabilă externă contractată de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD cu contractul de credit nr. 40634/2010, prin introducerea următoarelor obiective de investiţii:

Nr.

crt.

Denumirea obiectivelor introduse

HCL

Valoare deviz general

cu TVA

Lei

Euro

1.

Str.Rozelor

Nr. 123/2015

3.643.339

818.342

2.

Str.Soarelui

Nr. 124/2015

991.361

222.773

3.

Str.Jókai Mór

Nr. 188/2015

13.753.056

3.090.019

 

 

 

18.387.756

4.131.134

II. După articolul 1 se va introduce un nou articol, articolul 1¹ , cu următorul cuprins:

„Art. 1¹. – Se aprobă scoaterea de pe lista de investiţii finanţate din linia de finanţare rambursabilă externă contractată de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD, cu eliminarea următoarelor obiective de investiţii:

Nr.

crt.

Denumirea obiectivelor la care se renunţă

HCL

Valoare deviz general

cu TVA

Lei

Euro

1.

Prelungire Nicolae Iorga – Bánki Dónát

Nr. 9/2010

3.948.825

937.051

2.

Amenajarea Spaţiilor Pietonale în Inima Oraşului

Nr. 52/2010

6.143.649

1.501.050

3.

Str. Muncitorilor (Márton Áron)

Nr. 78/2010

841.130

204.039

4.

Str. Ghioceilor

Nr. 75/2010

5.591.540

1.328.156

5.

Str. Cişmelei

Nr. 73/2010

408.520

99.098

6.

Amenajare piste pentru bicicliclişti spre Câmpul Frumos

Nr. 126/2009

1.216.080

282.990

 

 

 

18.149.744

4.352.384

Art. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Tischler Ferenc
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină