Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  224/2015
pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 7/2015 privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 42.306/2015 a Primarului municipiului, dl. Antal Árpád-András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. PL 1864/29.07.2015 al Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale aprobat prin H.G. nr. 1332/2010;
Având în vedere prevederile art. XI din O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 7/2015 pentru completarea art. 351  din Legea poliției locale nr. 155/2010;
Având în vedere prevederile art. XXI pct. 2 din O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351  alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010;
În baza dispozițiilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 355/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (6) pct. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
”Art. 2. - Norma de hrană se acordă sub formă de alocație valorică în bani, corespunzătoare unor plafoane calorice zilnice, diferențiat pe categorii de personal, după cum urmează:
a) norma de hrană nr. 6 - 5010 calorii/om/zi având valoarea financiară de 27 lei/zi - pentru polițiștii locali care ocupă funcții de conducere și execuție,
b) norma de hrană nr. 12B - 660 calorii/om/zi având valoarea financiară de 2 lei/zi - pentru polițiștii locali care ocupă funcții de conducere și execuție și își desfășoară activitatea în ture.
c) norma de hrană nr. 1 - 4300 calorii/om/zi având valoarea financiară de 21 lei/zi - pentru personalul care ocupă funcții publice generale și personal contractual.”
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Tischler Ferenc
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină