Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 8/2007
privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 8/2004 încheiat cu S. C. H-PRESS S.R.L.


            Consilil Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Rapotul de specialitate nr. IN 574/2007 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere adresa nr. IN 55/2007 al S.C. H-PRESS S.R.L.;

            În baza prevederilor art. 3 din Contractul de locaţiune nr. 8/2004;

            În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 46 alin. (21) si art. 1207alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

            ART. 1. – Se aprobă prelungirea Contractului de locaţiune nr. 8/2004 încheiat cu S.C. H-PRESS S.R.L. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 01 ianuarie 2007.

            ART. 2. – Se aprobă proiectul Actului adiţional nr. 1/2007, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 februarie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

            Szén Zoltán                                             SECRETAR

                                                                          Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină