Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  221/2015
privind aprobarea solicitării de încadrare în categoria funcţională de drum de interes local a drumului judeţean DJ 112 situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi preluarea acestuia în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate 41.912/2015 al Direcţiei de gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 866-868 din Codul civil;
În conformitate cu dispoziţiile art. 7 lit. a şi lit. b, art. 8 alin. (1) lit. c art. 12 din Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă solicitarea de încadrare în categoria funcţională de drum de interes local al drumului judeţean DJ 112, de la km 18+500 la km 20+600, situat în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, judeţul Covasna şi preluarea acestuia în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Tischler Ferenc
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină