Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  215/2015
privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe
Str. Ciucului nr. 19Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38.005/06.07.2015 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    


HOTĂRĂŞTEART. 1. – Se aprobă dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 32976 Sfântu Gheorghe proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Ciunului nr. 19 nr. cad. 32976 teren şi 32976-C1 casă de lemn, pe 2 apartamente, potrivit documentaţiei cadastrale, executată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos topograf, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
- apartament nr. 1. nr. cad. 32976-C1-U1- judeţ Covasna, UAT Sfântu Gheorghe, localitate Sfântu Gheorghe, compus din 2 camere, bucătărie, cămară, baie şi hol de intrare în suprafaţă utilă totală de 46,64 mp, cu cota de participare la părțile de uz comun indivize de 5/9 parte;
 - apartament nr. 2 nr. cad. 32976-C1-U2- judeţ Covasna, UAT Sfântu Gheorghe, localitate Sfântu Gheorghe, compus din 1 cameră, bucătărie, baie în suprafaţă utilă de 37,12 mp., cu cota de participare la părțile de uz comun indivize de 4/9 parte.
Părţile de uz comun sunt terenul înscris în C.F. nr. 32976 de 134 mp, fundaţia construcţiei, structura de rezistenţă, racordul la utilităţi, pereţii despărţitori, acoperişul şi podul.
ART. 2 - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Tischler Ferenc
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.L.C. nr. 215/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină