Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 


HOTARÂREA NR. 7/2007
privind prelungirea contractului de locaţiune încheiat cu
S.C. “IRIS Farmacie Comerţ Servicii” S.R.L. Sfântu Gheorghe.

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Avînd în vedere Raportul de specialitate Nr. EC. 126/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere cererea Nr. EC. 978/2006 a S.C. “IRIS Farmacie Comerţ Servicii” S.R.L.;

            În baza Cap. III art. 3 din contractul de locaţiune încheiat cu S.C. “IRIS Farmacie Comerţ Servicii” S.R.L;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

In conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 46 alin. (21)şi art. 1207 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă prelungirea contractului de locaţiune nr. 333/2005 încheiat cu S.C. “IRIS Farmacie Comerţ Servicii” S.R.L. din municipiul Sfântu Gheorghe, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 1 ianuarie 2007.

            ART. 2.- Se aprobă proiectul Actului adiţional, anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 3. –  Cu semnarea contractului de locaţiune se încredinţează domnul Albert Álmos, primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

            ART. 4. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de Patrimoniu, Studii şi Achiziţii şi al Serviciului Economic, Studii si Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 februarie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ

            Szén Zoltán                                       SECRETAR

                                                                    Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină