Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 HOTĂRÂREA NR.  194/2015
privind rezilierea Contractului de finanţare nr. 18.969/316/01.04.2015
încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Asociaţia Club Sportiv “SEPSI SIC“Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 52/07.07.2015 înaintată de către Asociaţia Club Sportiv „SEPSI–SIC”, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 38416/07.07.2015;
Având în vedere Nota internă nr. 38.477/2015 a Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 104/2015 privind aprobarea finanţării unor activităţi sportive de interes naţional realizate de Asociaţia Club Sportiv “SEPSI-SIC”, așa cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. nr. 106/2015;
Având în vedere prevederile art. XVI din O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri și ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 64/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative;
Având în vedere prevederile art. 1321 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă rezilierea Contractului de finanţare nr. 18.969/316/01.04.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Asociaţia Club Sportiv “SEPSI-SIC“, cu modificările şi completările ulterioare, conform clauzelor cuprinse în proiectul acordului de reziliere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează dl. viceprimar Tischler Ferenc şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 08 iulie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vajna László
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.L.C. nr. 194/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină