Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  193/2015
privind completarea listei de investiţii finanţate din linia de finanţare rambursabilă externă contractată de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD cu contractul de credit nr. 40634/2010

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38.131/06.07.2015 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 325/2010 privind aprobarea contractului de finanţare rambursabilă externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD;
Având în vedere H.C.L. nr. 145/2013 privind prelungirea pe o perioadă de 60 luni a contractului de finanţare rambursabilă externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD;
Având în vedere H.C.L. nr. 250/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD;
Având în vedere H.C.L. nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 250/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD;  
Având în vedere H.C.L. nr. 123/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie penrtu obiectivul de investiţii „Modernizare str. Rozelor, Sfântu Gheorghe”;
Având în vedere H.C.L. nr. 124/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie penrtu obiectivul de investiţii „Modernizare str. Soarelui, Sfântu Gheorghe”;
Având în vedere H.C.L. nr. 188/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie penrtu obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Jókai Mór”;
Având în vedere Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1686 din 10 septembrie 2010, precum şi modificările acestuia cu Hotărârile nr. 1990 din 28.07.2011; nr. 2449 din 01.10.2012; nr. 3252 din 10.07.2013; nr. 3749 din 02.10 2014.
Având în vedere prevederile contractului liniei de finanţare rambursabilă externă nr.40634 din data de 03 noiembrie 2010, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 14 lit. c din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care transpune prevederile art. 22 lit. c din Directiva 2004/17/CE, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă completarea listei de investiţii finanţate din linia de finanţare rambursabilă externă contractată de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD cu contractul de credit nr. 40634/2010, prin introducerea următoarelor obiective de investiţii:
a)    Modernizare strada Soarelui;
b)    Modernizare strada Rozelor;
c)    Reabilitare strada Jókai Mór.
ART. 2. – Cu semnarea documentelor contractuale cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András şi directorul Direcţiei Economice, d-na Veress Ildikó.
ART. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Sfântu Gheorghe, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Sfântu Gheorghe şi Prefectului Judeţului Covasna şi se aduce la cunostinta publică prin afişarea la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi pe pagina de internet www.sfantugheorgheinfo.ro.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi d-na Veress Ildikó, director în cadrul Direcţiei economice în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 08 iulie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vajna László
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

  
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină