Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  185/2015
privind încheierea Actului adiţional nr. 1/2015 la Contractul nr. 36009/24.06.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Asociaţia Culturală şi de Tineret “MUKKK” din Sfântu Gheorghe şi Muzeul Naţional SecuiescConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;  
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37.053/2015 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa formulată de Asociaţia Culturală şi de Tineret “MUKKK”, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş, nr. 26, bl. 14, sc. D, et. 3, ap. 16, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 36.328/25.06.2015;
Având în vedere H.C.L. nr. 272/2013 privind instituirea programului multianual „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”;
Având în vedere H.C.L. nr. 161/2015 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Asociaţia Culturală şi de Tineret “MUKKK” din Sfântu Gheorghe şi Muzeul Naţional Secuiesc în vederea finanţării şi organizării concertelor susţinute în Municipiul Sfântu Gheorghe, în Grădina Muzeului Naţional Secuiesc, cu ocazia Anului Tradiţie, din cadrul programului multianual “Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc“;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;              
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1/2015 la Contractul de parteneriat nr. 36.009/24.06.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Asociaţia Culturală şi de Tineret “MUKKK”din Sfântu Gheorghe şi Muzeul Naţional Secuiesc, în vederea finanţării şi organizării concertelor susţinute în Municipiul Sfântu Gheorghe, în Grădina Muzeului Naţional Secuiesc, cu ocazia Anului Tradiţie, din cadrul programului multianual “Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc“.
ART. 2. - Se aprobă proiectul actului adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul Imagine, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 03 iulie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vajna László
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexa la H.L.C. nr. 185/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină