Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 203/2015
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 32.199/2015 al primarului municipiului, dl. Antal Árpád-András;
Având în vedere adresa nr. 71/05.06.2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 32.033/05.06.2015;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32.197/2015 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 30/2014 a comunei Estelnic privind aprobarea retragerii dintro asociaţie intercomunitară;
Având în vedere O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 21 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. h, j, k şi alin. (3) lit. c din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit e, alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


Art. 1. - Se acordă mandat special primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, ca în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, să voteze:
1. pentru aprobarea Actului adiţional nr. 7/2015 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” privind retragerea din asociaţie a comunei Estelnic, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
2. pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2015, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;  
3. pentru aprobarea politicii tarifare a serviciului public de apă şi canalizare, potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 2. – Se mandatează reprezentantul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, ca în numele şi pe seama municipiului Sfântu Gheorghe să semneze Actul adiţional nr. 1/2015 la Contractul de delegare, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl Antal Árpád-András.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 iulie 2015.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Tischler Ferenc
            

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexe la H.L.C. nr. 203/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină