Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  183/2015
pentru modificarea H.C.L. nr. 156/2015 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza proiect tehnic, a unor obiective de investiţii din municipiul Sfântu Gheorghe, finanţate din Contractul de finanţare nr. 40.634/03.11.2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.205/2015 al Compartimentului de dezvoltare, investiții;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44. alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 863/2008 privind aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1.
- Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 156/2015 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza proiect tehnic, a unor obiective de investiţii din municipiul Sfântu Gheorghe, finanţate din Contractul de finanţare nr. 40.634/03.11.2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, după cum urmează:
I. - Se aprobă modificarea Documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, ”Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – strada Podeţului”, prin înlocuirea Devizului general, anexă la proiect, cu Devizul general, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
II. - Se aprobă modificarea Documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, ”Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – strada Primăverii”, prin înlocuirea Devizului general, anexă la proiect, cu Devizul general, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
III. - Se aprobă modificarea Documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, ”Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – parcare strada Ciucului”, prin înlocuirea Devizului general, anexă la proiect, cu Devizul general, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
IV. Se aprobă modificarea Documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, ”Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – trotuar si parcare strada Stadionului”, prin înlocuirea Devizului general, anexă la proiect, cu Devizul general, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
V. Se aprobă modificarea Documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, ”Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – strada Bisericii”, prin înlocuirea Devizului general, anexă la proiect, cu Devizul general, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
VI. Se aprobă modificarea Documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, ”Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – parcare strada Pescarilor”, prin înlocuirea Devizului general, anexă la proiect, cu Devizul general, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
VII. Se aprobă modificarea Documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, ”Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – parcare strada Oltului nr. 35”, prin înlocuirea Devizului general, anexă la proiect, cu Devizul general, anexa nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 25 iunie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Sztakics Éva-Judit
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.C.L. nr. 183/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină