Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 1/2007

 

privind înfiinţarea unui adăpost pentru o perioadă determinată în situaţii de urgenţă de tip pensiune

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere Referatul de specialitate nr. IN. 81/2007 al directorului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizele Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, a Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi a Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a punctul 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 46 alin. (1) şi art. 1207 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART.1. – Se înfiinţează adăpostul pentru o perioadă determinată în situaţii de urgenţă de tip pensiune în imobilul situat pe str. Mikes Kelemen nr. 35.

            ART.2. – Consiliul Local va asigura contribuţia de 10% din valoarea totală a finanţării .

            ART.3. – Consiliul Local asumă asigurarea costurilor de funcţionare a adăpostului pentru o perioadă determinată în situaţii de urgenţă, tip pensiune, pentru o perioadă de 5 ani ( incluzând anul în care este finanţat prin program acordarea de servicii în cadrul centrului) şi menţinerea obiectului de activitate al centrului în domeniul serviciilor sociale în următorii 5 ani.

            ART.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

 

 

Sfântu Gheorghe, la 08. ianuarie 2007.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

                        Szentes Ádám                                           PENTRU SECRETAR                                                                                                                                         Para Loránd
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină