Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  173/2015
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2002/2015 al Direcţiei de gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 1.547/12.01.2015 a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 3, art. 18 alin. (1) şi art. 24 din Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
Având în vedere Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, aprobate prin H.C.L. nr. 241/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează
I. După articolul 8, se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
„(3) Persoanele fizice sau juridice care servesc clienţii aflaţi pe trotuar, parcări, terenuri de joacă, spații verzi, respectiv a căror activitate generează staţionarea clienţilor care aşteaptă să fie serviţi, sunt obligaţi:
a) să monteze pe cheltuială proprie coşuri de gunoi stradale pentru preluarea deşeurilor produse instantaneu (chiştoace de ţigări, bonuri fiscale, ambalaje);
b) să poziţioneze aceste coşuri de gunoi stradale, astfel încât acestea să fie în loc vizibil, ușor identificabile asupra scopului și destinației, uşor accesibile consumatorilor;
c) să asigure golirea periodică a acestor coşuri de gunoi stradale, astfel încât să se evite căderea deşeurilor din ele datorată umplerii acestora.”
II. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
 „Art. 44. - (1) Întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietatea individuală a persoanelor fizice şi/sau juridice, se efectuează prin grija utilizatorilor acestora cu orice titlu.
(2) Întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietate publică, terenurilor de joacă, parcărilor publice, respectiv trotuarelor se efectuează de către asociaţiile de proprietari/locatari învecinate, cu respectarea prevederilor contractului de administrare încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, sau de către autoritatea administraţiei publice locale în nume propriu sau prin operator. Contractul-cadru de administrare (întreţinere) al zonei verzi publice este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Normă.
(3) Neîncheierea contractului de cadru de administrare cu autoritatea administraţiei publice locale, nerespectarea clauzelor acestui contract, constituie contravenţie.”
III. Contractul de administrare zone verzi publice, trotuare, terenuri de joacă şi parcări publice, anexă la Normele de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, se modifică, după cum urmează:
III. 1. Articolul 3 „Primăria municipiului Sfântu Gheorghe” va avea următorul cuprins:
„Articolul 3 Primăria municipiului Sfântu Gheorghe:
a)    asigură la cerere material floricol şi dendricol;
b)    aprobă şi verifică lucrări de tăieri şi toaletări arbori;
c)    întreţine şi repară terenurile de joacă, aleile, trotuarele şi iluminatul public.”
III. 2. Litera c „Asociaţia de Proprietari/Locatari” din Contractul de administrare zone verzi publice, trotuare, terenuri de joacă şi parcări publice, va avea următorul cuprins:
„c) tunderea gardului viu, a arbuştilor şi arborilor cu frecvenţă adecvată anotimpului şi condiţiilor meteo, pentru realizarea aspectului estetic al acestora, astfel încât volumul coronamentului să nu perturbe circulaţia pietonală pe alei şi trotuare;”
IV. Articolul 76 litera e din capitolul IV „Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. Căile de atac”, va avea următorul cuprins:
„e) cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei pentru asociaţiile de proprietari care încalcă prevederile art. 44 alin. (3).”
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărire Comunală, Direcţia Economică, Direcţia Finanţe Publice Municipale, Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu, Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Poliţia Locală Sfântu Gheorghe, precum şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 25 iunie 2015.


 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
 
Sztakics Éva-Judit               

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină