Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  127/2015
privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în
 adunarea generală a asociaţilor a SEPSISPORT S.R.L
.Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24.392/2015 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină și al Comisiei pentru tineret și sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 18 din Actul constitutiv al SEPSISPORT S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2 lit. a din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se numeşte dl. consilier Debreczeni László, în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a SEPSISPORT S.R.L., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7 Judeţul Covasna, înmatriculată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna cu nr. Ord. J14/208/19.09.2014, având CUI 33602606.
ART. 2. - Mandatarul acţionarului majoritar Municipiul Sfântu Gheorghe la SEPSISPORT S.R.L. va exercita atribuţiile conferite de lege pentru adunarea generală în baza contractului de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea contractului de mandat se împuterniceşte preşedintele de şedinţă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. Debreczeni László şi Biroul locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe la, 30 aprilie 2015.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miklós Zoltán

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.C.L. nr. 127/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină