Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  125/2015
privind achiziţionarea directă a serviciilor sociale specializate
oferite de Adăpostul de NoapteConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1.155/2015 al Direcţiei de asistenţă comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 57 şi art. 112 alin. (3) lit. m din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
Având în vedere H.C.L. nr. 185/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară;
Având în vedere prevederile art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - (1) Se aprobă achiziţionarea directă de către Direcţia de Asistenţă Comunitară a unor servicii necesare funcţionării optime a Adăpostului de noapte, serviciu social specializat din subordinea acesteia.
(2) Contractul de furnizare a serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) se va încheia pe o perioadă de 12 luni calendaristice.
ART. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini privind achiziţionarea directă a serviciilor sociale specializate oferite de „Adăpostul de Noapte”, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri, Direcţia de Asistenţă Comunitară va solicita oferte de la cel puţin 3 furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 aprilie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miklós Zoltán

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.C.L. nr. 125/2015
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină