Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  




MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  117/2015
privind aprobarea participării Căminului „Zathureczky Berta” la Programul de
stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2015, în vederea
achiziţionării unui autoturism prin acest program


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22.794/2015 al Căminului „Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 31, art. 32 lit. k din Ordinul nr. 609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional;
Având în vedere prevederile art. 24, alin. (3) lit. e din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere vedere dispoziţiile art. 32 lit. k din Ordinul nr. 609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional,
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 2 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă participarea Căminului „Zathureczky Berta” la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2015.
ART. 2. - Se aprobă casarea unui autoturism din parcul auto propriu al Căminului „Zathureczky Berta”, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional, pentru Căminul „Zathureczky Berta”.
ART. 4. - Cuantumul primei de casare, în valoare de 6.500 lei, va fi scăzută de către producătorul validat din preţul de comercializare al autovehicului nou.
ART. 5. - Diferenţa până la valoarea achiziţiei noului autoturism se va asigura din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2015.
ART. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Căminul „Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 30 aprilie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miklós Zoltán

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.C.L. nr. 117/2015




<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină