Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  136/2015
privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor locuri de parcare publice situate în P-ța „Mihai Viteazul” în favoarea Instituției Prefectului Județul Covasna
și Consiliului Județean CovasnaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 48/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajarea spațiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe”, cu modificările și completările ulterioare și a Autorizației de construire nr. 264/2014;
Având în vedere poz. nr. 139 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 4.473/2015 a Consiliului Județean Covasna înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe nr. 26.338/2015, respectiv adresa nr. 4473/2015 a Instituției Prefectului Județul Covasna, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 26.338/2015;
În baza prevederilor art. 867-870 din Codul Civil, republicat;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă transmiterea dreptului de administrare, pe un an calendaristic, începând cu data de 13 mai 2015, asupra unui număr de 14 locuri de parcare situate în parcarea publică fără plată amenajată în partea stângă a Pieței „Mihai Viteazul”, în favoarea Consiliului Județean Covasna.
ART. 2. – Se aprobă transmiterea dreptului de administrare, pe un an calendaristic, începând cu data de 13 mai 2015, asupra unui număr de 6 locuri de parcare situate în parcarea publică fără plată amenajată în partea stângă a Pieței „Mihai Viteazul”, în favoarea Instituției Prefectului Județul Covasna.
ART. 3. – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, titularii dreptului de administrare vor stabili pe bază de protocol modalitatea concretă de împărțire a locurilor de parcare transmise în condițiile prezentei hotărâri. Un exemplar din protocol va fi depus spre luare în evidență la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.  
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 11 mai 2015.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Pârvan Rodica

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină