Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 
 

HOTĂRÂREA NR.  141/2015
privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.596/2015 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 23.343/2015 al directorului general al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 112/2009, privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna şi alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 12/2012 privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a terenului pe care se află depozitul neconform de deşeuri al municipiului Sfântu Gheorghe şi care constituie obiectiv al proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”.
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu S.C. TEGA S.A, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere poz. nr. 217 din Anexa nr. 2 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, aşa cum a fost modificat prin H.G. nr. 1269/2011;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi lit. d, respectiv alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTEART. 1. – Se aprobă încetarea dreptului de concesiune a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe asupra terenului înscris în C.F. nr. 37710 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 37710 în suprafaţă de 44.595 mp, având ca destinaţie teren depozit de deşeuri, respectiv a terenurilor situate pe str. Energiei, evidenţiate în C.F. nr. 37497 cu nr. cad. 115 în suprafaţă de 3250 mp, C.F. nr. 37494 cu nr. cad. 116 în suprafaţă de 3250, C.F. nr. 37498 cu nr. cad. 119 în suprafaţă de 1475 mp, C.F. nr. 37496 cu nr. cad. 120 în suprafaţă de 1475 mp, având destinaţia de staţie de compostare şi, preluarea acestora în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, până la realizarea investiţiei de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme, a terenului care constituie obiectiv al proiectului “Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul Covasna” înscris în C.F. nr. 37710 Sfântu Gheorghe, cu nr. cad. 37710 în suprafaţă totală de 44.595 mp.
ART. 3. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe a unor mijloace fixe identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, concesionate în favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SEPSI”, pentru scoaterea acestora din funcţiune, în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz.
ART. 4. – Se aprobă Actul adiţional nr. 1/2015 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 4/2009, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”, în calitate de delegatar şi operatorul regional de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la 28 mai 2015.   

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
   Pârvan Rodica    
   

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexă nr. 1 la H.C.L nr 141/2015

 Anexă nr. 2 la H.C.L nr 141/2015

 Anexă nr. 3 la H.C.L nr 141/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină