Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  101/2015
privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16.842/24.03.2015 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere denunţarea unilaterală a contractului de management în derulare de către domnul Ţopa Ion, managerul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, exprimată prin scrisoarea nr. 8.428/12.02.2015, precum şi nr. 12.079/02.03.2015, destinate domnului Antal Árpád-András, primarul municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (3), art. 16 alin. (5) şi art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 al Guvernului României, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă organizarea concursului de proiecte de management pentru încredinţarea managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă Caietul de obiective al concursului de proiecte de management pentru încredinţarea managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management pentru încredinţarea managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă Fişa de notare a proiectelor de management depuse de candidaţii la concurs, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Componenţa nominală a Comisiei de concurs de proiect de management şi calendarul desfăşurării concursului de management se va stabili prin dispoziţie de primar.
ART. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane, Direcţia Economică şi Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 martie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Magyarósi Imola-Piroska

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.C.L. nr. 101/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină