Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  80/2015
privind sprijinirea dotării unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat cu table interactiveConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16.236/2015 al Biroului imagine, organizare evenimente culturale, Tour info din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 16.235/2015 a consilierului local, dl. Miklós Zoltán;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă, pe anul 2015, sprijinirea unităţilor de învăţământ de stat – primar, gimnazial şi liceal – din Sfântu Gheorghe în vederea dotării cu table interactive sau videoproiectoare, după caz, în limita fondului de 60.000 de lei.
ART. 2. - Unităţile de învăţământ identificate la art. 1 pot beneficia de sprijinul financiar al Municipiului Sfântu Gheorghe în cazul îndeplinirii cumulative a următoarele condiţii:
a)    să facă dovada comenzii, precum şi a achitării a unui avans de 50% din preţul tablei interactive sau al videoproiectorului;
b)    avansul de 50% din preţul tablei interactive sau al videoproiectorului să provină din alte fonduri decât cele publice;
c)    să depună o cerere de cofinanţare, cel târziu până la data de 30 noiembrie 2015;
d)    preţul unei table interactive sau al videoproiectorului să nu depăşească 12.000 de lei.
ART. 3. - Cofinanţările vor fi acordate de către Municipiul Sfântu Gheorghe în ordinea depunerii cererilor, în limita fondurilor disponibile.
ART. 4. - Cofinanţarea va fi acordată prin suplimentarea bugetului anual al unităţii de învăţământ.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Imagine, Organizare Evenimente Culturale, Tour Info şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 martie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Magyarósi Imola-Piroska

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină