Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  71/2015
privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual
Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului CovasnaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10864/24.02.2015 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dovada informării Instituţiei Prefectului nr. 3.014/2014 şi dovada informării Consiliului Judeţean Covasna nr. 1.947/2014 privind intenţia de a institui ajutorul de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna;
Având în vedere adresa nr. 10964/2015 a Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna;
Având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei nr. 1891/15.03.2014 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna;
Având în vedere Analiza de oportunitate nr. 11086/2015 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna pe anul 2015 a Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 70/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2015;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobat cu modificările şi completările prin Legea nr. 20/2015;
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit b şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Acordarea ajutorului de minimis individual se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
ART. 3. - Prezenta măsură de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
ART. 4. - Ajutorul de minimis individual se acordă pentru derularea programului privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, precum şi pentru derularea altor programe în comun cu municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Ajutorul de minimis individual se acordă Camerei de Comerţ şi Industrie cu respectarea următoarelor condiţii:
a)    în calitate de administrator al schemei de minimis, aprobat prin H.C.L. 70/2015, Camera de Comerţ şi industrie a judeţului Covasna (CCI Covasna) nu este şi nu va fi implicată în nici un fel în elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea ajutoarelor de minimis;
b)    serviciile prestate de Camera de Comerţ şi industrie a judeţului Covasna în cadrul activităţii sale curente (cum ar fi: organizarea de târguri şi expoziţii, efectuarea de studii de piaţă) nu interferează cu activităţile eligibile în cadrul schemei (cum ar fi: participarea la târguri şi expoziţii, obţinerea unor studii de piaţă);
c)    există o separare contabilă a cheltuielilor efectuate de Camera de Comerţ şi industrie a judeţului Covasna pentru derularea programelor care fac obiectul ajutorului individual de minimis.
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Direcţia Finanţe Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 martie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Magyarósi Imola-Piroska

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.C.L. nr. 71/2015

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină