Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  59/2015
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local a Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9836/2015 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domneiului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d coroborat cu alin. (6) lit. a pct. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) şi art. 115 alin (1), lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe alocate pentru activităţi nonprofit pentru tineret “Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, după cum urmează:
I. Litera g) a articolului 8 va avea următorul cuprins:
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului şi/sau a partenerilor şi sponsorilor săi de minimum 20% din suma atribuită pentru proiect de la bugetul local;
II. Literele c, i, k ale articolului 21 va avea următorul cuprins:
”c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi din care să rezulte deţinerea disponibilităţilor băneşti reprezentând cota proprie de finanţare a aplicantului, sau o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului despre existenţa acestei sume (scrisori de intenţie din partea terţilor, contracte de sponsorizare, bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului, document financiar emis de către o instituţie bancară sau alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi, dacă există);
i) certificat din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat şi bugetul local certificat fiscal de la ANAF, respectiv de la Direcţia Finanţe Publice Municipale;
k) alte documente considerate relevante de către aplicant, după caz.”
ART. 2. – Formulalul opisului documentelor depuse pentru programul de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, va deveni anexa nr. 11 la Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe alocate pentru activităţi nonprofit pentru tineret: “Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 26 februarie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kondor Ágota

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexa la H.C.L. nr. 59/2015
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină