Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  55/2015
privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe,
str. Stadionului fn.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 698/07.01.2015 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă dezlipirea terenului proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Stadionului fn., înscris în C.F. nr. 23529 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 832/25/1/2/2, 839/1/c/1/1/5/7/2, în suprafaţă de 22097 mp, pe 11 loturi, potrivit documentaţiei cadastrale elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos topograf, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
- lotul nr. 1 cu nr. cad. 37837, în suprafaţă de 3590 mp, str. Bartók Béla
- lotul nr. 2 cu nr. cad. 37838, în suprafaţă de 4624 mp, o porţiune din str. Stadionului;
- lotul nr. 3 cu nr. cad. 37839, în suprafaţă de 1928 mp, teren căi de circulaţie şi parcări;
- lotul nr. 4 cu nr. cad. 37840, în suprafaţă de 1025 mp, teren curţi construcţii;
- lotul nr. 5 cu nr. cad. 37841, în suprafaţă de 1466 mp, teren curţi construcţii;
- lotul nr. 6 cu nr. cad. 37842, în suprafaţă de 667 mp, teren curţi construcţii;
- lotul nr. 7 cu nr. cad. 37843, în suprafaţă de 1626 mp, teren curţi construcţii;
- lotul nr. 8 cu nr. cad. 37844, în suprafaţă de 2297 mp, teren căi de circulaţie şi parcări;
- lotul nr. 9 cu nr. cad. 37845, în suprafaţă de 400 mp, teren de joacă;
- lotul nr. 10 cu nr. cad. 37846, în suprafaţă de 3968 mp, teren curţi construcţii;
- lotul nr. 11 cu nr. cad. 37847, în suprafaţă de 506 mp, teren curţi construcţii.
ART. 2. - Se aprobă trecerea în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare a Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
- lotului nr. 1 cu nr. cad. 37837, în suprafaţă de 3590 mp, str. Bartók Béla
- lotului nr. 2 cu nr. cad. 37838, în suprafaţă de 4624 mp, o porţiune din str. Stadionului;
- lotului nr. 3 cu nr. cad. 37839, în suprafaţă de 1928 mp, teren căi de circulaţie şi parcări;
- lotului  nr. 4 cu nr. cad. 37840, în suprafaţă de 1025 mp, teren zonă verde;
- lotului nr. 5 cu nr. cad. 37841, în suprafaţă de 1466 mp, teren zonă verde;
- lotului nr. 6 cu nr. cad. 37842, în suprafaţă de 667 mp, teren zonă verde;
- lotului nr. 7 cu nr. cad. 37843, în suprafaţă de 1626 mp, teren zonă verde;
- lotului nr. 8 cu nr. cad. 37844, în suprafaţă de 2297 mp, teren căi de circulaţie şi parcări;
- lotului nr. 9 cu nr. cad. 37845, în suprafaţă de 400 mp, teren de joacă;
- lotului nr. 10 cu nr. cad. 37846, în suprafaţă de 3968 mp, teren zonă verde;
- lotului nr. 11 cu nr. cad. 37847, în suprafaţă de 506 mp, teren curţi construcţii.
ART. 3. - Inventarul domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin H.G. 975/2002, se va modifica în sensul prevederilor art. 2, în condiţiile legii.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe la, 26 februarie 2015.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kondor Ágota

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexa la H.C.L. nr. 55/2015
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină