Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

  HOTĂRÂREA NR.  50/2015
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9.530/2015 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 9.234/2015 a Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe str. Fabricii nr. 16, prin care solicită punerea la dispoziţie a unorspaţii locative pentru derularea de activităţi de sprijin pentru cazurile sociale a parohiei;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 228/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 8 şi 9 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c, şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită a Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V, asupra spaţiului cu destinaţia de locuinţă, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga, bl. 34, sc. D, ap. 11, identificat în C.F. nr. 26192-C1-U21 cu nr. top. 1837/1/5/XI D, în suprafaţă de 74,00 mp, în vederea derulării de activităţi de sprijin pentru populaţia vulnerabilă din municipiul Sfântu Gheorghe, atribuit în baza H.C.L. nr. 216/2014.
ART. 2. - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V, a spaţiului cu destinaţia de locuinţă, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Elevilor nr. 2, sc B, ap. 3, identificat în C.F. nr. 24147-C1-U16 cu nr. top 2852/1287/1/3/IIIB, în suprafaţă de 32,11 mp, în vederea derulării de activităţi de sprijin pentru populaţia vulnerabilă din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 februarie 2015.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kondor Ágota

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.C.L. nr. 50/2015
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină