Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 HOTĂRÂREA NR.  47/2015
privind achiziţionarea de către municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea numitului Tankó BélaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.830/2015 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere oferta de vânzare exprimată prin adresa nr. 10.832/2015 de către numitul Tankó Béla, în calitate de proprietar al imobilului situat pe str. Căminului fn, evidenţiat în C.F. nr. 37.356 Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 5.075/2015 al imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Căminului fn, jud. Covasna întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului situat în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Căminului fn, evidenţiat în C.F. nr. 37356 Sfântu Gheorghe, compus nr. top. 2513/3/2, 2512/2, 2509/2, 2508/2/2/2, 2507/1/3/1 în suprafaţă totală de 300 mp proprietatea tabulară a numitului Tankó Béla.  
ART. 2. – (1) Preţul de cumpărare al imobilului descris la art. 1 reprezintă contravaloarea în lei a sumei de 3.900 (treimiitreisute) euro, potrivit cursului oficial leu/euro comunicat de BNR, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, valoare stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 5.075/2015/2014, întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.
(2) Preţul imobilului se va plăti în două tranşe: 40% din preţul integral se va achita în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică, iar cei 60% vor fi achitaţi până în luna mai 2015.
ART. 3. – Imobilul achiziţionat în condiţiile prezentei hotărâri se va întabula în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi va avea destinaţia stabilită prin Planul Urbanistic Zonal „Zona de agrement Sfântu Gheorghe” aprobat prin HCL nr. 79/2000.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 26 februarie 2015.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kondor Ágota

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină