Joi, 9. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 HOTĂRÂREA NR.  35/2015
privind modificarea HCL nr. 40/2012 privind aprobarea derulării programului
multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4.049/21.01.2015 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b şi alin. (6) lit. a pct. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. – Se aprobă modificarea Regulamentului pentru derularea programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit aprobat prin HCL nr. 40/2012, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Articolul 2 punctul g) va avea următorul cuprins:
„g) gărduleţ de protecţie – 33,50 lei.”
II. Articolul 3 aliniatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Cererile se depun la Compartimentul de Relaţii cu publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, până la data de 30 aprilie a fiecărui an calendaristic.”
ART. 2. – cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Gospodărire a Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2015.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kelemen Szilárd-Péter

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină