Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 HOTĂRÂREA NR.  33/2015
privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare de stat din
municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2015 – 2016Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3.861/2015 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere scrisoarea nr. 129/13.01.2015 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, destinată Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 2433/15.01.2015;
Având în vedere Ordinul nr. 5.577/2011 al Ministrului educaţiei naţionale, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, precum şi Metodologia de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă;
Având în vedere prevederile art. 2 din Ordinul nr. 4776/2014 al Ministrului educaţiei naţionale privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Covasna;
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (6) din Ordinul nr. 4894/2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, finanţat de la bugetul local şi de la bugetul de stat, şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015/2016;
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 

    
ART. 1. - Se aprobă organizarea reţelei şcolare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2015 – 2016, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimar, Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură, precum şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2015.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kelemen Szilárd-Péter

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexa la H.C.L. nr. 33/2015
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină