Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 HOTĂRÂREA NR.  23/2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni” (sector 4) Municipiul Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.799/17.10.2014, al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 49.216/09.10.2014 a numitului Grigoraş Cornel, domiciliat în comuna Dobârlău nr. 239;
Având în vedere Avizul tehnic nr. 9/2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 66.418/23.12.2013 privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni” (sector 4), municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 47, 50 şi art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni” (sector 4), municipiul Sfântu Gheorghe, pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 27230 Sfântu Gheorghe nr. top. 339/1/2/2/2/1/1/1/1 în suprafaţă de 383 mp.; C.F. nr. 27161 Sfântu Gheorghe nr. cad. 27161 în suprafaţă de 2056 mp.; C.F. nr. 30251 Sfântu Gheorghe nr. top. 338/2/2/1/2 în suprafaţă de 319 mp.; C.F. nr. 28444 Sfântu Gheorghe nr. top. 336/1/2/1, 336/2/1/2/1 în suprafaţă de 1262 mp.; C.F. nr. 27160 Sfântu Gheorghe nr. cad. 27160 în suprafaţă de 615 mp.; C.F. nr. 33735 Sfântu Gheorghe nr. top. 337/1/2/2 în suprafaţă de 1098 mp.; C.F. nr. 33733 Sfântu Gheorghe nr. top. 337/2/2 în suprafaţă de 2308 mp.; C.F. nr. 33737 Sfântu Gheorghe nr. top. 336/1/2/2 în suprafaţă de 4400 mp.; C.F. nr. 33738 Sfântu Gheorghe nr. top. 337/1/2/1 în suprafaţă de 1060 mp.; C.F. nr. 27686 Sfântu Gheorghe nr. cad. 27686 în suprafaţă de 18050 mp. şi C.F. nr. 33739 Sfântu Gheorghe nr. top. 336/2/1/2/2 în suprafaţă de 2338 mp., conform Proiectului nr. 1205/2012, elaborat de ŞERBAN MONICA B.I.A., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2015.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kelemen Szilárd-Péter

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină