Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  20/2015
privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 15485/2014
cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului,
situat pe str. Ciucului.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2981/19.01.2014 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 1955/2015 formulată de proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului, situat în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Ciucului;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 15485/2014 pentru terenul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului, înscris în C.F. nr. 28527 Sfântu Gheorghe, A1, nr. cadastral 28527, în suprafată de 1435 mp., pentru asigurarea funcţionării Grădinăriei municipiului Sfântu Gheorghe din cadrul Direcţiei de Gospodărire a Domeniului Public.
ART. 2. – Se aprobă proiectul Actului adiţional la Contractul de închiriere nr. 15485/2014, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Compar- timentulului de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2015.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kelemen Szilárd-Péter

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexa la H.C.L. nr. 20/2015
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină