Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 
 

HOTĂRÂREA NR.  107/2015
privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6.910/2015 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 6.369/03.02.2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) lit. h şi art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se acordă mandat Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, ca în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”, să aprobe modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei, în conformitate cu proiectul Actului constitutiv şi proiectului Statutului Asociaţiei anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   
 

Sfântu Gheorghe, la 08 aprilie 2015.
   

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
 
Miklós Zoltán    

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexă nr. 1 la H.C.L nr 107/2015

 Anexă nr. 2 la H.C.L nr 107/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină