Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  69/2015
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.578/2015 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 6.419/03.02.2015 al Oficiului registrului agricol din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Titlul IX. din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. În capitolulul „Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor” al anexei nr. 1, se introduc următoarele taxe:Denumire taxă

Nivel aplicabil în anul fiscal 2015

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător

30,00

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

50,00

 

II. Articolul 8 al anexei nr. 9, va avea următorul cuprins:
„Art. 8. - (1) Persoanele deţinătoare de permis de parcare pentru locuri de parcare nerezervate au acces în toate parcările cu plată, amenajate şi libere.
(2) Parcarea curentă a vehiculelor, fără rezervarea locurilor se face pe baza permisului de parcare. Pentru parcarea curentă a vehiculelor taxa se achită anticipat la Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe înaintea folosirii locului de parcare.
(3) Se reduce cu 50% valoarea abonamentului pentru parcarea curentă, fără rezervare, pentru angajaţii instituţiilor/societăţiilor comerciale.
Reducerea se acordă doar în baza unei adeverinţe de la locul de muncă şi este valabilă numai la parcările aflate în faţa acestor instituţii/societăţi comerciale.”
III. Articolul 13 din anexa nr. 9, va avea următorul cuprins:
„Art. 13. - (1) În parcările aflate la o distanţă mai mică de 50 m de unităţile hoteliere, alte unităţi comerciale, săli de spectacole, baze sportive, instituţii bancare, la cerere vor fi atribuite acestora locuri de parcare prin închiriere directă. Amplasamentul şi numărul de locuri ce se atribuie acestora se stabileşte de la caz la caz prin dispoziţie de primar, în baza referatului motivat al administratorului public.
(2) Plata se face anticipat la Direcţia Finanţe Publice Municipale sau prin virament.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale, Oficiul Registrului Agricol şi Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 26 martie 2015.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
   Magyarósi Imola-Piroska   

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină