Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  37/2015
privind aprobarea bugetului general al municipiului
 Sfântu Gheorghe pe anul 2015Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.077/2015 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015 în sumă totală de 198.511.830 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 92.942.240 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 105.569.590 lei şi estimările pentru anii 2016-2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, împreună cu notele de fundamentare întocmite pentru obiectivele de investiţii grupate la “Alte cheltuieli de investiţii”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă bugetul Direcţiei de asistenţă comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă bugetul Căminului „Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă bugetele instituţiilor de învăţământ pe anul 2015, finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 5-22 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă totală de 12.412.000 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 11.927.000 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 485.000 lei, pe anul 2015 şi estimările pentru anii 2016-2018, conform anexei nr. 23 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. - Se aprobă lista obiectivelor de investiţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexei nr. 24 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. - Se aprobă bugetul instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015, conform anexelor nr. 25-41 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 9. - Se aprobă folosirea în anul 2015 a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014, în sumă de 265.088,52 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, conform anexei nr. 42 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 10. - Se aprobă bugetul Poliţiei Locale din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 43 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 11. - Se aprobă folosirea în anul 2015 a excedentelor rezultate din execuţia Poliţiei locale, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014, în sumă de 7.398 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
ART. 12. - Se aprobă bugetul Teatrului „Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 44 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 13. - Se aprobă bugetul Teatrului „Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 45 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 14. - Se aprobă bugetul Casei de cultură „Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 46 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 15. - Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2015, împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din creditul extern, conform anexelor nr. 47 şi 48 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 16. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează toate direcţiile, serviciile şi compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi din instituţiile subordonate Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 19 februarie 2015.
 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kondor Ágota

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexe la H.C.L  37/2015

 Votare buget 2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină